FIRST LEGO League er elevenes prosjekt!

FIRST LEGO League er et problembasert prosjekt med åpne oppgaver som gir store muligheter for elevmedvirkning. FLL er et godt prosjekt for å legge til rette for både faglig læring og elevenes opplevelse av å påvirke egen skolehverdag, noe som sammen gir økt trivsel, stort læringspotensial, og godt læringsmiljø hos elevene.

elevmedvirkning
I FLL er det deltakerne som, innen satte rammer i form av tema og mål, skal velge problem og skape en løsning. I 2022 var temaet energi, og barn over hele verden gikk i gang med samme utfordring. Til tross for det var det ingen like løsninger, for det var deltakerne selv som bestemte hvilket problem de ville løse, og brukte kreativitet og utforskning for å gjøre det. Å få velge problemstilling selv, og deretter måtte innhente informasjonen en trenger for å løse den, kan være svært engasjerende og tenne utforskingstrangen i de fleste elever.
 
Når oppdraget slippes går læreren inn i en ny rolle, som veileder. Veilederens rolle er å veilede; følge med tidsbruk, hjelpe til å lage fremdriftsplan, presentere nye perspektiver og utvide horisonten til elevene. Utover dette er FLL elevenes prosjekt, hvor de sammen skal løse årets utfordringer, både innenfor innovativt prosjekt og på robotbanen. Med læreren i ny rolle, som en del av laget, og et felles eierskap til prosjektet og arbeidet, vil læringsmiljøet til elevene kunne få en solid boost.
 
I tillegg skal deltakerne jobbe under kjerneverdiene, noe som krever at de har et bevisst forhold til hvordan de behandler hverandre og de de møter underveis. Denne ansvarliggjøringen av elevene, under veiledning av lærer gir elevene en enestående mulighet til å reflektere over egen oppførsel og egen påvirkningskraft på de rundt seg. De kan være med å skape trivsel for seg selv og andre, og de vil også oppleve fordelen med dette siden det igjen skaper gode forhold for å lykkes med FIRST LEGO League og samarbeidet innad i laget.
 
FLL er et prosjekt med oppgaver som er varierte og som har plass for alle elevtyper, hvor alle får sjansen til å skinne, og som kan gi en skikkelig boost til lagånden og relasjonene innad i klassen, og mellom lærer og elev. I FLL finnes det ingen fasit eller bestemt fremgangsmåte, og det sikrer at elevene selv er med å finne de beste arbeidsmåtene for å løse akkurat sin utfordring. FLL er elevenes prosjekt! 
 Utdanningsdirektoratet (2021). Skolemiljøtiltak. Hentet januar 2021 fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/tiltak-skolemiljo/skolemiljotiltak-undersoke/#samtaler-med-elever
Utdanningsdirektoratet (20o6).  Prinsipper for opplæringen. Hentet januar 2022 fra https://www.udir.no/globalassets/upload/larerplaner/fastsatte_lareplaner_for_kunnskapsloeftet/prinsipper_lk06.pdf
Utdanningsdirektoratet (2020) Læreplan i norsk 4. trinn. Hentet januar 2022 fra https://www.udir.no/lk20/nor01-06/kompetansemaal-og-vurdering/kv109
Et bedre skole-Norge (2022) Tekst om elevmedvirkning. Hentet januar 2022 fra https://www.ebsn.no/post/%C3%A5-%C3%B8ke-den-indre-motivasjonen-hos-elevene
elevmedvirkning