FIRST® LEGO® League Explore i skolen

FIRST® LEGO® League Explore øker elevenes interesse og ferdigheter innenfor realfag, gir mestringsfølelse og er et godt prosjekt for å styrke klassemiljøet. Prosjektet egner seg svært godt for tilpasset opplæring.

"Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong" (Læreplanen, overordnet del).

FIRST® LEGO® League Explore får elevene muligheten til å forske på samfunnsaktuelle tema, definere en egen utfordring, og prøve finne en innovativ løsning på sin utfordring.

Elevene får kjennskap til, og erfaring med programmering og teknologi som bidrar til å gjøre dem rustet til å møte den digitale og høyteknologiske verden utenfor skolen. 

FIRST® LEGO® League arbeider man som lag, og det er verdifullt for barn/ungdom å oppleve verdien av og utfordringene man har i et samarbeid. Fokuset på Kjerneverdiene i FIRST® LEGO® League er helt sentrale i arbeidet, og gir gode og konkrete beskrivelser av samarbeid, inkludering, utholdenhet, respekt mm. 

Mange veiledere opplever at klassemiljøet får et løft når de er med på FIRST® LEGO® League og at det igjen påvirker det generelle læringsmiljøet på en positiv måte. 

Relevans for fagfornyelsen

FIRST® LEGO® League tilrettelegger for utforskende læring og gir: 

 • Relevante oppdrag med samfunnsaktuelle tema
 • Oppmuntrer til nysgjerrighet, refleksjon og utforskning 
 • Bidrar til dybdelæring, og kobling av teori og praksis
 • Verdibasert og utforskende arbeidsmåte, som styrker samholdet og gir lagfølelse
 • Gode forutsetninger for tilpasset opplæring og mestringsfølelse for alle
 • Muligheten til å oppnå en rekke kompetansemål i mange fag - FLL er en del av læreplanen, ikke et tillegg til!

Tverrfaglige tema

Gjennom å delta i FLL, får elevene førstehånds erfaring med:

 • Folkehelse og livsmestring som fremmes av sosial læring i medgang og motgang gjennom arbeidsperioden. Gode læringsopplevelser og påvirkning på egen læring motiverer til utholdenhet og selvstendighet
 • bærekraftig utvikling står teknologisk kompetanse sentralt og samarbeid inspirer til innovasjon og entreprenørskap
 • Elevene får oppleve demokrati og medborgerskap med eierskap til eget prosjekt og innflytelse over egne og andres arbeidshverdag. 


header-IMG_6879-klasserom
FIRST® LEGO® League er et fantastisk metode for å oppnå både de grunnleggende ferdighetene og en rekke kompetansemål innenfor mange fag i læreplanen:
 • Naturfag
 • Matematikk
 • Norsk
 • Samfunnsfag
 • K&H
 • Teknologi i praksis
 • Programmering valgfag
...og mange andre fag avhengig av hva som er årets tema


Vi har utarbeidet et eget dokument med alle mål i læreplanen som er relevante dersom man deltar i FIRST® LEGO® League. Dette dokumentet finner dere her:

knapp-fagfornyelsen-g


Når årets oppdrag er lansert i september, vil det også komme en oversikt over relevante kompetansemål knyttet til årets oppdrag. 

statistikk2
statistikk3